Category Professional Services

SSCi Preventive Maintenance Service (iPMS)

เป็นการให้บริการดูแลรักษา และตรวจสอบ เพื่อชี้จุดของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูล…
READ MORE +

SSCi Onsite Support Service (iOSS)

เป็นการให้ทางด้าน Software แบบ On-site เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน ซึ่งประกอบไปด้วยรายการ…
READ MORE +

SSCi Consulting & Implementation Service (iCIS)

เป็นบริการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ ตั้งแต่การให้ความรู้ การเลือก และออกแบบระบบ ไปจนถึงการติดตั้งใช้งานได้และการพัฒนาระบบงาน
READ MORE +

SSCi Training Center Service (iTCS)

เป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม Software Technology Training ทุกหลักสูตรดำเนินการสอน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้…
READ MORE +