SSCi Training Center Service (iTCS)

เป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม Software Technology Training ทุกหลักสูตรดำเนินการสอน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ โดยทางวิทยากรได้รับ Certified ในส่วนของ Software ด้านนั้นๆ จึงมั่นใจได้ว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ