SSCi Onsite Support Service (iOSS)

เป็นการให้ทางด้าน Software แบบ On-site เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน ซึ่งประกอบไปด้วยรายการ Software ดังต่อไปนี้ ที่ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการ